Behovsanalyse i tæt samarbejde med projektejer

Henover sommeren 2018 har NEUC hjulpet en projektgruppe i Billund Kommune med en behovsanalyse om pædagogiske aktiviteter og undervisning indenfor natur- og miljø. Formålet har været at bidrage til at etablere et grundlag for beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med udvikling af et evt. natur- og miljøskoletilbud i Billund Kommune. NEUC gennemførte en online spørgeskemaundersøgelse blandt interessenter i dagtilbud og skoler og faciliterede to workshops med udvalgte interessenter fra dagtilbud og skoler. På de to workshops lyttede projektgruppen fra Billund Kommune til interessenternes diskussioner og efterfølgende faciliterede NEUC en workshop i projektgruppen, hvor den opsamlede viden blev analyseret og syntetiseret i fællesskab. På baggrund af dette har NEUC afleveret en rapport med resultater og anbefalinger til Billund Kommunes videre arbejde.

NEUC kortlægger science-fritidsaktiviteter

Villum Fonden har indgået aftale med NEUC om en kortlægning, som skal afdække, hvor mange og hvilke typer af science-fritidsaktiviteter for 6-18-årige, der findes i Danmark. Kortlægningen udgives i efteråret 2018

NEUC evaluerer DR’s storstilede teknologiprojekt ultra:bit

Foto: Bjarne Bergius Hermansen

Et storstilet fælles lærings- og undervisningsprojekt udviklet af DR, elever på en hel skoleårgang en unik mulighed for at lære kodning, teknologi og digital dannelse. 90% af alle elever, der i sommeren 2018 begyndte i 4. klasse, har fået deres egen micro-computer, som de kan bruge til at udvikle digitale færdigheder gennem leg og undervisning. 

Ambitionen er at flytte børn, så de ikke bare er storforbrugere af teknologi, men selv bliver kreative skabere med brug af teknologi. NEUC skal undersøge elevernes udbytte af deres arbejde med microbits. Læs lidt om den indledende undersøgelse her.

Animationer af naturfænomener som events på science centre

CASE: I efteråret 2017 evaluerede NEUC en række events, som alle havde animationer af naturens fænomener som omdrejningspunkt. Evalueringen viste, at en overvejende del af de elever, der deltog på animationseventene, fik øget deres forståelse af naturfaglige begreber og sammenhænge og fik øgede animationstekniske kompetencer.

Animationseventene var en del projektet: Animationer af naturens fænomener, som Naturvidenskabernes Hus (NVH) er projektholder på.

Læs rapporten: Evaluering af animationsevents på tre science centre
Se pointer fra evalueringen

 

Måling af langsigtede virkninger skal planlægges tidligt i indsatsen

CASE: Engineering i Skolen er en stor national indsats, som opererer med en horisont på 10 år. Selv om alle 10 år endnu ikke er finansieret, er det vigtigt allerede nu at have en langsigtet plan for, hvordan indsatsens effekter kan måles. 

NEUC har været involveret i indsatsen allerede i ansøgningsfasen. Det betyder, at vi tidligt i forløbet kan designe en evaluering, som kan måle effekter på langt sigt. Vi udvikler et specielt tilpasset evalueringsredskab, som på nationalt plan skal måle udviklingen af engineering i undervisningen. Desuden har vi gennemført en praksiskortlægning, som skal informere projektet.

En skræddersyet forandringsteori bidrager til at sikre en målrettet effekt

CASE: I tæt samarbejde med projektlederen for projekt Science Talent Academy udvikler vi en forandringsteori, som vil give overblik over projektets aktiviteter, succeskriterier og målepunkter. Ofte har projekter mange forskellige mål. Nogle mål er beskrevet i projektbeskrivelsen, mens andre ikke er udtalte. En skræddersyet forandringsteori bidrager til at skabe sammenhæng mellem aktiviteter og mål og medvirker til at sikre projektets kortsigtede og langsigtede virkninger.

Med udgangspunkt i den udviklede forandringsteori gennemfører vi efterfølgende en evaluering af projektet.

 

Hvilken effekt har en event på undervisningen resten af året?

CASE: Hvert år deltager mere end 22.000 elever i Naturfagsmaraton. Eleverne forbereder sig hjemmefra og mødes til en afsluttende konkurrence i den lokale idrætshal, hvor klasserne dyster i naturfag. Men hvilke spor har Naturfagsmaraton sat ude på skolerne, når konkurrencen er slut?

Gennem kvalitative undersøgelser dokumenterer vi de langsigtede effekter af Naturfagsmaraton. Samtidig har vi hjulpet projektledelsen for Naturfagsmaraton med at kvalificere og udvikle projektets eksisterende spørgeskema. Med dette redskab kan projektledelsen fremover selvstændigt drive en løbende evaluering af høj kvalitet.

“Vi har haft stort udbytte af at få NEUC til at kvalificere vores evalueringer af Naturfagsmaraton. Med et nyt spørgeskema og grundige interviews har vi fået vi større indsigt i de mange forskellige behov, som skolerne kommer med, og som har betydning for de optimeringer, vi gennemfører”.

– Janus Halkier, programchef, Naturvidenskabernes Hus.

Hvorfor deltager børnefamilier i indsamling af myrer?

CASE: I et Citizen Science-projekt hos Statens Naturhistoriske Museum kan både skoleklasser og borgere hjælpe med at indsamle myrer, så forskerne kan blive klogere på de danske myrer. 

NEUC hjælper museet med at undersøge børnefamiliers motivation og interesse for at deltage i Citizen Science-projekter. Evalueringen består af en spørgeskemaundersøgelse, som danner baggrund for en efterfølgende interviewundersøgelse blandt udvalgte deltagere.

Læs delrapport: Evaluering af Myrejagten, 1. periode

 

Kvalitativ undersøgelse af efteruddannelse hos gymnasielærere

CASE: I et nyt efteruddannelseskoncept har Danske Science Gymnasier (DASG) inddraget lærere i udviklingsgrupper for at udvikle lokalt definerede og tilpassede undervisningsforløb. DASG har samtidig ønsket at blive klogere på, hvad efteruddannelsesforløbets opbygning og gennemførelse har betydet for læringsudbyttet hos lærerne. 

Gennem korte evalueringsøvelser for lærerne på efteruddannelsesdagene har NEUC opsamlet kvalitative data, som efterfølgende er analyseret og præsenteret i en rapport.