NEUC – fra idé til anvendt viden

I Danmark investeres mange ressourcer i naturfaglige projekter og den naturfaglige undervisning søges kvalificeret på alle uddannelsestrin. I takt med at mange forskellige interessenter investerer tid og penge i at give naturfagene et løft, opstår et behov for at sikre og udvikle kvaliteten af naturfaglige projekter. På den baggrund er Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) blevet etableret.

Formål

Formålet med NEUC er at sikre og videreudvikle kvaliteten af danske naturfaglige udviklingsprojekter. Centret arbejder for opfyldelsen af sit formål ved:

 • At opbygge kompetencer inden for design, gennemførelse og evaluering af naturfaglige projekter
 • At indhente og udvikle den nyeste og mest relevante viden – fra praksis såvel som fra forskning og fra Danmark såvel som fra udlandet – og at stille denne viden til rådighed for interesserede
 • At indgå som vejledere, evaluatorer og undervisere i projekter på skoler og i samarbejde med lærere, skoleledelser og forvaltninger.

Sådan arbejder vi:

Optimalt følger vi et projekt hele vejen fra idéfasen til virkningsfasen.

Idéfasen

Ikke alle tiltag er egnede til evaluering. Ved at anvende relevante screeningsmetoder screener vi projekter, undervisninger og begivenheder for evalueringsegnethed (evaluerability). Ideelt set skal indsatser være evalueringsegnede allerede fra idéfasen.

Herefter arbejder vi, alt efter projektets karakter og formål, ud fra en række modeller og analyseredskaber; vi udarbejder eksempelvis interessentanalyser, projektautorisation, SWOT-analyser og risikoanalyser.

Forløb

Gennem selve projektforløbet lægger vi i vores arbejde vægt på at integrere tidligere forskningsresultater og implementeringsstrategier. Vi har adgang til store datasæt og vi har stor indsigt i og erfaring med, hvordan man på systematisk vis kan integrere kvalitative og kvantitative data i projekter. 

Virkningsfasen

I virkningsfasen, som er central, vægter vi at følge op på projektet , herunder vores eget arbejde. Det gør vi blandt andet ved at gøre brug af afsætter- og brugerpaneler, hvor fokus isæt er på afledte virkninger (social impact) Vi understøtter videndeling, udbreder, synliggør og formidler viden fra centrets projekter via portaler, trykte materialer og arrangementer, seminarer og konferencer for interessenter og faglige netværk.

Opsummering

 • Strategisk brug af faglig vejledning, evaluering og projektstyring: What works?
 • Screening for ’evalueringsegnethed’ så projekter og andre indsatser er evaluerbare allerede fra idefasen.
 • Brug af kvantitative og kvalitative metoder (mixed methods)
 • Systematisk brug af data fra mange forskellige kilder (Big Data)
 • Blik for komparative muligheder inden for nye og gennemførte evalueringer.
 • Brug af referencerammer (best knowledge)
 • Opfølgning på evalueringer – fokus er især på afledte virkninger (social impact)
 • Projektvalideringer: Fokus på kerneværdier.
 • Monitoreringer især gennem auditeringer af projekter og andre